Adatkezelési tájékoztató

 

A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó általános tájékoztatás:

Honlapunk látogatóinak, valamint regisztrált résztvevőink személyes adatait a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük és a jelen tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja.

Személyes adatnak tekintendő minden, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott ilyen jellegű adat, mellyel egy személy azonosítható (így neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe stb).

Az adatok védelme során az adatkezelés jogszabályi háttere pontban ismertetjük azokat a jogszabályokat, amelyeket elsődlegesen figyelembe kell venni az adatkezelés során.

Az adatvédelmi nyilatkozatunk kialakításnál az Európai Bizottság és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vonatkozó ajánlásait és állásfoglalásait is figyelembe vettük.

A honlapok látogatóinak, valamint regisztrált résztvevőnek személyes adatai a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük. Csak olyan jellegű és mennyiségű személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelésünk céljához feltétlenül szükséges. A már nem szükséges, vagy jogalap nélkül kezelt adatokat automatikusan töröljük.

Az adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási azonosítót kért és kapott a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól. A nyilvántartási szám a bejelentett adatkezelések azonosítására szolgál. 

Abban az esetben, ha Ön csupán ismerkedni szeretne szolgáltatásainkkal, rendezvényeinkkel, internetes oldalunkkal, nem kell személyes adatait megadnia.

A részvételhez szükséges az elérhetőségek megadása, melynek során felvesszük az Ön/Önök legfontosabb adatait. Az adatok megadásával Ön tudomásul veszi, és elfogadja a jelen „Adatkezelési tájékoztatóban” meghatározottakat, ezért kérjük, hogy a fent nevezett dokumentumokat illetve ezt a tájékoztatót egészében olvassa el, részleteit gondolja át.

Az adatkezelés időtartama alatt Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá a jogérvényesítést tárgyaló pontban leírtak szerint egyéb jogokkal is élhet. Adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó kérdéseket, kérvényt kizárólag írásban közölhet felénk elektronikus vagy postai úton, a lentebb megadott elérhetőségeinken. 

A jelen tájékoztatóban foglaltak betarthatósága és az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen személyes adatainak bejelentkezési azonosítóinak, jelszavainak védelmére, adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. Ön is, mint érintett, felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, mely személyes adatainak felhasználásával jön létre. Az érintettek szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban keletkezett károkért a jogi felelősséget kizárjuk.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú személy önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges az adatkezelést érintően. 

Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására a felhasználók, érintettek, jelentkezők weblap útján történő értesítése mellett.

 

 Az adatkezelő adatai:

Az adatkezelő neve: Ezüst-Híd Tanoda Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Ezüst-Híd Kft.

A társaság székhelye: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 48.

A társaság cégjegyzékszáma: Cg.01-09-1797725A

A társaság adószáma: 24738785-1-42

A társaság statisztikai száma: 24738785-8559-113-01

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A társaság elektronikus elérhetősége:  www.ezüst-hid.hu,   e-mail: info@ezust-hid.hu

A társaság telefonos elérhetősége: +36 209370176

Adatkezelési nyilvántartási számok: -

 

Az adatkezelési tájékoztatói teljes szövege a www.ezüst-hid.hu oldalon olvasható folyamatosan.

 

Az adatkezelő rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén találhatók meg.

 

Fogalommagyarázat:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: aki az érintett adatait kezeli, jelen esetben az Ezüst-Híd Kft.

Adatkezelés: az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése. 

Előzetes hozzájárulás: Az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez, amely hozzájárulásnak kötelező eleme az, hogy az érintett akaratnyilvánítása, beleegyezése megfelelő tájékoztatáson alapuljon. A hozzájárulásnak önkéntesnek, határozottnak és megfelelő tájékozottságon alapulónak kell lennie. 

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Az Adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv. rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

 

 

 Az adatkezelés jogszabályi háttere: 

Magyarország Alaptörvénye VI. fejezetének (2) és (3) pontjában foglaltak, a személyes adatok védelméhez fűződő jogról;

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, (a továbbiakban Infotv.);

Az elektronikus információszabadságról 2005. évi XC. tv.;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.;

Polgári Törvénykönyv, 2013. évi V. tv.

Továbbá:

1995. évi CXIX. törvény -a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól(Grt.).

 

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés célját az itt megjelölt jogalapokra történő hivatkozások határozzák meg:

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az adatkezelés során az adatok felvétele és kezelése egyes szolgáltatások (pl. nyereményjáték, bizonylatkészítés, stb.) igénybevétele esetén, jogszabályon (az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken) alapul. 

Egyéb esetekben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul Infotv 5. § (1) bekezdésére alapozottan, mi szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. Ettől eltérés esetén az adatkezelés céljánál külön meghatározásra kerül az adatkezelés jogalapját meghatározó jogszabály. (Pl.: tömegfelvétel esetén a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (2) bekezdése,) Az adatkezelésünk elsősorban tehát az érintett hozzájárulásán alapul. 

 

Az adatfeldolgozók, külső szolgáltatok, adattovábbítás:

Vannak olyan külső szolgáltatok, amelyekkel az adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban, azonba technikai okok miatt azok hozzáférhetnek a felhasználók bizonyos adataihoz, így pl. a honlapokon folytatott felhasználói aktivitásról adatokat gyűjthetnek, amelyek alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek pl.: Facebook Ireland LTD., Google LLC., Instagram LLC., Twitter International Company Pinterest, Europe Ltd., PayPal Holdings Inc., Viber Media LLC, Vimeo, iNC., YouTube LLC. Ezek a külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kell, hogy kezeljék, jelen szabályzat értelmében nem minősülnek adatkezelőnek.

A tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozó részére történő adattovábbítás a felhasználó/érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Az adatfeldolgozók az adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint, kizárólag a kezelt adatok körében jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban kötelesek rögzíteni, kezelni, feldolgozni. Az adatfeldolgozó további előzetes hozzájárulásával jogosult.

A személyes adatok harmadik félnek történő kiadása kizárólag hatósági, bírósági határozat, rendelkezés alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Kivételt képez ez alól, ha a jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

 

Cookie-k használata a honlapokon:

A honlapok használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy cookie-kat használjunk, azt a honlap megnyitásakor megjelenő kis ablakban ,,Elfogadom” szövegre kattintva teheti meg, amely döntését utólag meg is változtathatja bármikor. Amennyiben nem ért egyet cookie-k ilyen használatával, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy ne használja a honlapokat. Ön a cookie-k alkalmazásának tiltásával tudomásul veszi, hogy a honlapok használata nem biztos, hogy teljeskörű alkalmazhatóságot biztosít.

A cookie-k vagy "sütik” olyan fájlok vagy információk, (kis adatcsomagok), amelyek a felhasználó számítógépén, okos telefonokon vagy táblagépeken stb. tárolódnak, amikor meglátogatja aa honlapokat. Egy cookie tartalmazza a honlap nevét, ahonnan a cookie jött, hogy milyen hosszan marad az eszközén, és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

 

Az adatkezelés célja, kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama:

 

- 1. Hírlevél küldés

Az adatkezelés célja: Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, hírekről, rendezvényekről.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásig.

Az érintettek köre: Hírlevélre feliratkozó személyek.

 

- 2. Ezüst-Híd események során készült fényképek, mozgóképek (video)  felhasználása, közzététele:

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulásán túl a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (2) bekezdése.

Az adatkezelés célja: Gazdasági, marketing célból, szükséges adatfelvétel a játék szolgáltatás népszerűsítése érdekében. A tréningek résztvevőiről állókép és mozgóképanyag ( video )  készülhet, amit közösségi oldalon (facebookon), TV csatornákon, sajtómegjelenésben, sajtó levélként pl. esemény meghívó, szórólapon, molinón, plakáton, weboldalon, roll up-on  tehát bárminemű marketing megjelenítési eszközön megjelenhet. A videó youtube csatornáról   megosztható, illetve a különböző TV csatornák onnan vághatnak be kísérő anyagot. Az érintett adatok továbbíthatóak, nyilvánosságra hozhatóak. Az érintett web megjelenési lehetőségek: http://www.ezust-hid.hu/, https://www.facebook.com/ezusthid/

A kezelt adatok köre: a résztvevők képmása, mozgóképe (video), résztvevők csoportképe.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásig.

Az érintettek köre: Az Ezüst-Híd résztvevői, nézői, vendégei.

 

- 3.Ajándékkupon kiállítás és elfogadás

Az adatkezelés célja: Gazdasági, marketing célú névre szóló, sorszámozott, ajándékkupon kiállítása és elfogadása. 

A kezelt adatok köre: név

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásig.

Az érintettek köre: Az ajándékkupon névvel azonosított tulajdonosai

 

-  4. Családállítás képzésen résztvevők

Az adatkezelés célja: Oklevél kiállítása

A kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, legmagasabb iskolai végzettség

Az adatkezelés időtartam: az érintett hozzájárulásának visszavonásig.

Az érintettek köre: Családállítás képzésen résztvevők

 

 

 

 

Az adatok megismerésre jogosult személyek, szervezetek: 

 

A megadott adatokhoz az adatkezelő ügyvezetője, marketingért felelős munkavállalója fér hozzá, oly módon, hogy a megadott adatokat kezeli. Az adatkezelővel szerződéses viszonyban lévő szervezetek ( alvállalkozók ) munkatársai, kizárólag fényképekhez, mozgóképekhez ( video ) férnek hozzá miközben a készült fényképeket, mozgóképeket ( video )  felhasználják, közzéteszik gazdasági, marketing célból. Ebben az esetben egyéb adatot az adatkezelő részükre nem ad át.

Bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a NAIH, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az adatkezelő ebben az esetben a rendelkezésre álló adatokat szigorúan célhoz kötötten a kérelmező részére átadhatja.

 

Adatbiztonsági intézkedéseink:

A rögzített felvételeket kezelő adatbázisokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védjük az illetéktelen hozzáféréstől, a megváltoztatás, a törlés vagy szükség szerint a megsemmisülés ellen. 

 

Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok és a jogérvényesítés lehetőségei:

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: 

Tájékoztatás: Az érintett írásban tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint az adatkezelés bármely lényeges körülményéről.

Tiltakozás: Az érintett írásban tiltakozhat a személyes adatkezelés ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve valamely törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Adatmódosítás, helyesbítés: Az érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését. Adattörlés: Az érintett – a kötelező adatkezelés kivételével kérelmezheti a személyes adatainak törlését. A marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás (pl. hírlevél ) bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ha az adatkezelést (pl. számviteli tv. számla adatok) törvény rendelte el, az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja.

Amennyiben az adatkezelés nem az érintett valós hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy vissza élésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, róla közzétett személyes adat törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást, személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának igazolása mellett. Az érintett személyes adatait az adatkezelő is törölheti, amennyiben az adatkezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves; az adatkezelő szolgáltatás megszűnik, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. 

 

Továbbá, társaságunknak bejelentési kötelezettsége keletkezik az adatvédelmi incidensek, azaz személyes adatokkal kapcsolatos jogsértések esetén. Az adatkezelő általi tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül. Kivétel ez alól, ha a személyes adatok megsértése valószínűsíthetően nem okoz nagy sérelmet az érintettek számára. A bejelentést ilyenkor a NAIH felé kell megtenni. Az incidenssel érintett személyeket csak akkor kell értesíteni, ha az adatsértés számukra valószínűsíthetően nagy kockázatot jelent. Ha az adatfeldolgozó észlel jogsértést, ő is köteles ezt bejelenteni, mégpedig az adatkezelő felé.

Az incidens nyilvántartást vezetjük és jelentjük amennyiben az szükséges.

 

Az érintett az adatkezelő működésével, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel közvetlenül az adatkezelőhöz írásban fordulhat az alábbi elektronikus és posta levélcímen info@ezust-hid.hu; 1064 Budapest, Vörösmarty u. 48.

 

Az érintett kérelemnek, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teszünk eleget.

 

Amennyiben az érintett a kapott tájékoztatással nem ért egyet és álláspontja szerint az adatkezelő tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság vizsgálata ingyenes. 

 

 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1530 Budapest, Pf.:5.  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Tel.: 06 1/391-1400 

Fax: 06 1/391-1410 

 

Az érintettnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén Bírósághoz fordulni.  Ebben az esetben az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt indítja meg. Az érintett további jogaira és a bírósági eljárás menetére vonatkozó egyes szabályokat az Infotv.

tartalmazza. 

 

Hatályos: 2018. május 25.